Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

5. Adviesopdrachten over kerntakendiscussie, strategische heroriëntatie en heroverweging van beleid

Een kerntakendiscussie is een methodiek van strategische heroriëntatie. Tijdens zo’n heroverwegingsproces worden bestaande ambities, bestaand beleid en huidige uitvoeringspraktijk kritisch met elkaar in verband gebracht. Beoogd wordt dat overheidsorganisaties heroverweging als een vanzelfsprekend proces dienen te beschouwen om de taakuitvoering af te stemmen op bestuurlijke doelstellingen, de effectiviteitsvraag, de efficiencyvraag en de kwaliteitsvraag. Heroriëntatie wordt dan ‘een tweede natuur’. Verscheidene manieren van aanpak van ons bureau, op grond van uiteenlopende indicaties, worden hieronder in de projectomschrijvingen van dit soort opdrachten nader toegelicht.

 1. Advies en begeleiding van (gemeentelijke) kerntakendiscussies »»»
 2. Kerntakendiscussie met diepte-onderzoek op het gebied van afvalinzameling »»»
 3. Bedrijfsplan voor een te verzelfstandigen reinigingsbedrijf »»»
 4. Organisatorische heroriëntatie beheer openbare ruimte »»»
 5. Zwembaden: bedrijfseconomisch en financieel advies »»»
 6. Onderzoek mogelijke beheersvormen taakuitvoering Openbaar Onderwijs »»»
 7. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid gemeenschappelijke regeling muziekonderwijs »»»
 8. Strategische advisering bij organisatie-ontwikkelingsprocessen diverse overheidsorganisaties »»»
 9. Haalbaarheidsonderzoek samenwerking van een zestal gemeenten op afvalverwijdering »»»
 10. Onderzoek naar haalbare omvorming rechtsvorm gemeenschappelijke regeling »»»
 11. Onderzoek naar beheer openbare ruimte »»»
 12. Begeleiding strategische heroriëntatie woningbedrijf »»»
 13. Opzet van instrumenten voor sturing en beheersing van de interne regievoering »»»
 14. Diverse overheidsorganisaties: uitvoering van beleids- en evaluatieonderzoek »»»
 15. Evaluatie-onderzoek naar de contractverplichtingen van gemeentelijk gesubsidieerde instellingen »»»
 16. Onderzoek naar prestatieverbeteringen diverse gemeenten »»»
 17. Advies en begeleiding fusie en integratie diensten Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu/Stadsbeheer »»»
 18. Doelmatigheidsmeting als onderdeel van discussie over gemeentelijke kerntaken »»»
 19. Advisering bij uitwerking Handhavingsnota »»»
 20. Beleidseffectmeting straatreiniging »»»
 21. Interne verankering van programmatisch werken »»»
 22. Verdiepingsslag kerntakendiscussie als leertraject voor de gemeenteraad »»»
 23. Doorrekening bezuinigingsvoorstellen in het kader van een kerntakendiscussie »»»
 24. Strategische heroriëntatie afvalverwijderingsdienst in grote gemeente »»»
 25. Vervaardiging van samenbundelend bestuurlijk visiedocument »»»
 26. Integrale visieformulering aan de hand van cruciale kwaliteiten »»»
 27. Begeleiding van heroverweging van beleid als leertraject »»»
 28. Ondersteuning en begeleiding bij pragmatische kerntakendiscussie »»»
 29. Vervaardiging van een heroverwegingsboek i.h.k.v. mogelijke bezuinigingen »»»
 30. Een kerntakendiscussie als opmaat voor een bezuinigingstraject binnen een provinciale organisatie »»» zie de PDF van het betreffende artikel

Zie ook onze handout Behoefte aan een succesvolle kerntakendiscussie?