Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Verdiepingsslag kerntakendiscussie als leertraject voor de gemeenteraad

In een middelgrote gemeente in het oosten van ons land was men reeds geruime tijd intern bezig met een kerntakendiscussie. Zo was een Voorbereidingsgroep Kerntakendiscussie samengesteld uit vertegenwoordigers van alle raadsfracties onder leiding van een extern technisch voorzitter. Ook was een werkdocument met 'kernproducten' in goed overleg door de Voorbereidingsgroep gemaakt, waarbij de voorgestelde kerntaken goed in kaart waren gebracht.

Na op deze wijze ruim een jaar gewerkt te hebben vroeg deze gemeente ondersteuning van ons bureau voor een verdere verdiepingsslag van de gevoerde kerntakendiscussie door de Voorbereidingsgroep. In vijf bijeenkomsten werd deze verdieping van de discussie door ons aangebracht.

De werkwijze was als volgt. Na grondige bestudering van het bestaande opgeleverde materiaal van de gevoerde kerntakendiscussie tot dan toe werd door ons een systematisch bestuurlijk afwegingsschema voorgesteld aan de hand waarvan de kernproducten nader konden worden beschouwd. In een voorbereidingsbijeenkomst op de verdiepingsslagen werden met behulp van door ons aangereikte criteria in goed overleg en goed beargumenteerd drie redelijk 'zware' beleidsonderwerpen uit het werkdocument 'kernproducten' geselecteerd om diepgaander te onderzoeken.

In de volgende vier bijeenkomsten van deze Voorbereidingsgroep van de gemeenteraad werden deze drie beleidsonderwerpen indringend aan een bestuurlijke beschouwing onderworpen. De geselecteerde onderwerpen werden telkens op dezelfde manier behandeld. Namelijk: eerst een extra bespreking over de bestuurlijke wenselijkheid van de gemeentedoelstelling aangaande het beleidsonderwerp (fase 1 van het afwegingsschema); vervolgens een inventarisatie van de huidige uitvoeringspraktijk ter zake door de ambtelijke organisatie (fase 2) en daarna tot slot de toetsing van het gemeentebeleid aan de bestaande uitvoeringspraktijk (fase 3 van het schema).

Mede door de zorgvuldige en uitgebreide voorbereiding van de verantwoordelijke afdeling van de ambtelijke organisatie werd ook telkens door de Voorbereidingsgroep per kernproduct bezien of bijstelling van de bestuurlijke ambities of het gemeentebeleid nodig was. Herhaaldelijk werden ambtelijke deskundigen en eindverantwoordelijke portefeuillehouders voor delen van de besprekingen van de Voorbereidingsgroep Kerntakendiscussie uitgenodigd om schriftelijke en mondelinge informatie te verstrekken aan de hand van de gedetailleerde vraagpunten van het afwegingsschema. Dit leidde niet alleen tot een goede slotbijeenkomst maar ook een adequate verantwoording aan de gemeenteraad over de gevolgde werkwijze en uitkomsten in de vorm van een interne rapportage.

De slotsom van deze kort maar krachtig gevoerde verdiepingsslag was dan ook dat raadsleden in zeer korte tijd hadden geleerd wanneer wat voor soort vragen te stellen tijdens een kerntakendiscussie, maar ook dat men nu goed wist welke onderwerpen de gemeenteraad zo diepgaand moest bespreken en welke onderwerpen dat niet nodig hadden. De gehanteerde methodiek werd eveneens door de vertegenwoordigers aan alle raadsfracties met enthousiasme overgedragen.

Doorlooptijd (wegens de noodzakelijke ambtelijke voorbereiding op de vraagpunten): vijf maanden.

«« terug naar opdrachtenlijst