Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Bureaufilosofie

Doelstelling als adviesbedrijf

Organisatievraagstukken kunnen volgens ons het beste worden benaderd vanuit een gecombineerde aanpak van consultancy (het strategische denkwerk) en managementservices (het praktische handwerk). Deze visie heeft in onze jarenlange praktijk geresulteerd in een breed scala van adviesproducten: van structuurveranderingen tot functioneringsonderzoeken, van doorlichtingen tot implementatie van bestuurlijke vernieuwing en van fusieprocessen tot vraagstukken over strategische heroriëntatie.

In al deze adviesopdrachten houden wij scherp oog voor de achterliggende beleids- en/of bedrijfsopgave van de betreffende organisatie. Pas wanneer ontwikkeling en - uitvoering enerzijds én de inrichting van organisatie anderzijds adequaat op elkaar zijn afgestemd kan er volgens ons sprake zijn van intern rendement en maatschappelijk nut. Zo bezien is adviseren over organisatievraagstukken een boeiend vak. Het is de kunst van het vinden van een goed evenwicht tussen implementatieklaar én besluitvormingsgereed.

Praktische aanpak volgens een gedegen analyse

De aanpak van ons bureau is een mix van de wensen van de opdrachtgever, de indicaties vanuit de werksituatie en een doorwrochte analyse van onze kant. Wij onderscheiden ons door per adviesopdracht met zorg de juiste verhouding tussen consultancy en managementservices te bewerkstelligen. Door gepaste vragen te stellen. Door goed naar alle informanten te luisteren. Door openheid van zaken te bieden. Door zorgvuldig hoor en wederhoor toe te passen. Door niet te denken dat alléén wij de wijsheid in pacht hebben. Maar vooral door hechte samenwerking met onze opdrachtgevers. Van onze adviseurs, interim managers en projectleiders mag strategisch inzicht, ervaring met procesbegeleiding en praktische managementondersteuning worden verwacht. Bovendien beschikken onze mensen over uitgebreide kennis van nagenoeg alle werkterreinen van veel organisaties (profit, non-profit en overheid). Deze specifieke bekwaamheden kunnen met een gerust hart door opdrachtgevers op specialistische onderdelen van het adviesvak worden ingezet.

Opdrachtgevers en adviesterreinen

De Genilu Groep is een adviesgroep die zich sinds 1995 onder meer richt op organisaties binnen de overheid, non-profitsector (m.n. onderwijs en zorginstellingen), MKB en zakelijke dienstverlening. Daarnaast is ook in 2010 het Genilu [interim] Gezelschap (afgekort GiG) opgericht. Dit is een strategisch samenwerkingsverband met gelijkgestemde interim managers, interim bestuurders en projectleiders, die ook een werkstijl en werkopvatting hebben die geheel past bij onze bureaufilosofie. Zie de rubriek Mensen van Genilu [interim] Gezelschap op deze site.

Bedrijven binnen de profit sector, m.n. ondernemingen binnen het MKB, startend of al reeds geruime tijd bestaand (zoals familiebedrijven, bouwbedrijven, vervoersbedrijven, werkbedrijven i.h.k.v. MVO en arbeidsparticipatie, uitgeverijen, bedrijven in de land - en tuinbouw, logistieke bedrijven, detailhandel en groothandel) worden vooral bediend vanuit een ander onderdeel binnen onze organisatie, namelijk: Algelun [MKB] Advies. Zie hiervoor de zeer informatieve site: www.algelunadvies.nl.

Op tal van werkterreinen hebben wij inmiddels onze sporen verdiend: gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincies, waterschappen, woningcorporaties, ministeries, universiteiten, schoolorganisaties (van primair onderwijs tot en met hogescholen), ziekenhuizen, zorginstellingen, brandweer, politiekorpsen, verzekeringsmaatschappijen, uiteenlopende facilitaire bedrijven, recreatiebedrijven en dienstverlenende instellingen.

Binnen deze branches bestrijkt ons bureau tien adviesterreinen. Zie ook het menu Adviesterreinen op deze website. Van elk van deze werkterreinen en meer specialistische adviesproducten zijn toelichtende beschrijvingen, specifieke referenties en handzame productbrochures beschikbaar. Deze informatie is verkrijgbaar via ons bureausecretariaat en ook natuurlijk op deze website.