Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

8. Advies- en ontwikkelingsopdrachten bij beleids- en/of beheersmatige sturing en control

Sturing (bijvoorbeeld de prioritering tussen verschillende opdrachten) en beheersing (wanneer de controle of taakuitvoering volgens plan verloopt) van werkzaamheden is onontbeerlijk voor het welslagen van een organisatie. Aangezien vele overheidsorganisaties te maken hebben met meerdere primaire processen, uiteenlopende producten, diverse ontwikkelingen én verschillende hiërarchische niveaus is er een veelheid aan informatie(stromen). Zonder systematische vastlegging en bewerking van informatiestromen in een stuur- en beheersinstrumentarium ontstaan doublures en ontbrekende schakels die ten koste gaan van de effectiviteit en efficiëntie in het functioneren. Voor de opzet van een optimaal stuur- en beheerssysteem zijn meerdere manieren van aanpak effectief. De onderstaande opdrachtomschrijvingen geven een goede indruk van enkele beproefde werkwijzen van ons bureau op dit terrein.

 1. Optimalisatie systeem van kostentoerekening »»»
 2. Beleidsadvisering over de meerwaarde van nieuwe instrumenten voor sturing en beheersing »»»
 3. Financiële sturing en beheersing van beleidswijzigingen »»»
 4. Structurering van uitvoerende werkprocessen uit oogpunt van sturing en beheersing »»»
 5. Opzet van instrumenten voor sturing en beheersing van de interne regievoering »»»
 6. Herijking financiële functie »»»
 7. Opstellen bedrijfsplan voor organisatie-onderdeel Wagenparkbeheer »»»
 8. Formatie-onderzoek naar aanleiding van klachten over hoge werkdruk »»»
 9. Begeleiding implementatie nieuwe stuur- en beheersinstrumenten »»»
 10. Functioneringsonderzoek sector Samenlevingszaken »»»
 11. Bedrijfsplan voor een te verzelfstandigen reinigingsbedrijf »»»
 12. Begeleiding van gemeenten waarbij de ontwikkeling van de beleids- en beheerscyclus is gestagneerd »»»
 13. Organisatie-onderzoeken optimalisering werkwijzen diensten en bedrijven: diverse indicaties »»»
 14. Onderzoek mogelijke beheersvormen taakuitvoering Openbaar Onderwijs »»»
 15. Beschrijven van werkprocessen bij de vorming van een afdeling Publiekszaken »»»
 16. Pragmatische invulling van beheerplannen »»»
 17. Efficiency-onderzoek in relatie met kwaliteit »»»
 18. Onderzoek naar samenwerkingsrelaties tussen interne opdrachtgevers en opdrachtnemers »»»
 19. Taakinventarisatie Resultaatverantwoordelijke eenheid van een stadsdeelorganisatie »»»
 20. Evaluatie-onderzoek naar de contractverplichtingen van gemeentelijk gesubsidieerde instellingen »»»
 21. Beleidseffectmeting straatreiniging »»»