Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Beleidseffectmeting straatreiniging

Een stadspeiling heeft aangegeven dat vervuiling van de stad door burgers als grootste ergernis wordt ervaren. De gemeente streeft dan ook naar een verbetering van de huidige situatie. De overlast door zwerfafval, graffiti en hondenpoep in de openbare buitenruimte dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Enerzijds moet dit worden gebaseerd op planmatig onderhoud en anderzijds moet adequaat worden gereageerd op klachten en overtredingen.

Bij het bepalen van het ambitieniveau is een normeringsysteem, dat uitgaat van een schaalverdeling van vervuilingsgraden (van zeer vuil tot zeer schoon), als referentiekader gehanteerd. Het systeem gaat uit van vijf schalen, die scherp zijn omschreven en met foto’s in beeld zijn gebracht. Aan de hand van dit systeem is voorafgaand aan de invoering van het nieuwe beleid een nulmeting verricht. Het nieuwe reinigingsbeleid wordt gekenmerkt door een intensiever, per wijk gedifferentieerd en planmatig onderhoud.

Na anderhalf jaar wenst het bestuur inzicht in de effecten van de uitvoering van dit beleid. Dit krijgt vorm door de mate van vervuiling in de praktijk te meten via maatschappelijke – en technische normbepaling. Concreet gaat het hierbij om een analyse van klachten en verzoeken, enquêtering van gebruikers van de openbare buitenruimte alsmede het schouwen door deskundigen.

Tevens kunnen uit analyse van de verzamelde informatie bepaalde trends of patronen worden gedestilleerd. Dit kan aanleiding zijn om het vastgestelde kwaliteitsniveau en beheerbeleid aan te passen. In dit geval wordt de kwaliteit objectief (= professionele waardering) én subjectief (= de beleving van de ondervraagde burgers) gemeten. Daarbij is het voornemen om het schouwen in de loop der tijd gezamenlijk door inwoners en vakdeskundigen (kwaliteitspanels) van de gemeente te laten verrichten. Zodoende worden de burgers meer betrokken bij het beheer van de openbare buitenruimte én krijgen naar verwachting meer begrip voor de afwegingen die de gemeente op dit terrein moet maken.

«« terug naar opdrachtenlijst